Pronomi soggetto

Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro

Abbina i pronomi soggetto alle immagini.

io

tu

lui

lei

noi

voi

loro

loro